Witamy na stronie RCL

UWAGA!

Rządowe Centrum Legislacji udostępnia uporządkowane zestawienie aktów wykonawczych zawierających regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Na stronie internetowej umieszczane będą także sukcesywnie ujednolicone teksty ww. aktów wykonawczych, tj. teksty aktów wraz z naniesionymi zmianami wynikającymi z ogłoszonych nowelizacji. Należy jednocześnie podkreślić, że teksty ujednolicone mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy. Tekstami prawnie wiążącymi są wyłącznie teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Link do strony internetowej

 

Uprzejmie informujemy, że w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP został umieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695).

Link do powyższej ustawy
 
Misją Rządowego Centrum Legislacji jest dbanie o spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego

Do zasadniczych zadań Rządowego Centrum Legislacji należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Opracowujemy rządowe projekty aktów prawnych na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów. Uczestniczymy również w pracach legislacyjnych inicjowanych przez inne uprawnione podmioty. Działania w takim przypadku podejmujemy niejednokrotnie już na etapie powstawania projektu aktu prawnego, zawsze natomiast na kolejnych etapach procesu legislacyjnego, takich jak uzgodnienia międzyresortowe, komisje prawnicze, aż do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Współpracujemy z organami pomocniczymi Rady Ministrów – Komitetem Stałym Rady Ministrów, Komitetem do Spraw Europejskich oraz Radą Legislacyjną, a także z urzędami obsługującymi organy administracji rządowej i innymi podmiotami, na których spoczywa obowiązek wydawania powszechnie obowiązujących norm prawa.

 Memoria gratum facit

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Antoniego Kornasia – pracownika Urzędu Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowego Centrum Legislacji, wieloletniego dyrektora komórek organizacyjnych w tych instytucjach, odpowiedzialnych za wydawanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Podczas kilkudziesięciu lat pracy Pan Antoni Kornaś dał się poznać jako osoba całkowicie oddana pracy, którą traktował jako służbę państwu i społeczeństwu, był w szczególności autorem skorowidza przepisów prawnych obejmującego lata 1918–1998, a dla wielu stał się pierwszym nauczycielem trudnej pracy w redakcji.

Był i pozostanie wzorem profesjonalnego i odpowiedzialnego urzędnika, z ogromnym doświadczeniem legislacyjnym i językowym, zawsze będącego w przykładnych relacjach ze współpracownikami.

Cześć Jego Pamięci!