UWAGA!
Zmiana siedziby Rządowego Centrum Legislacji
 

Witamy na stronie RCL

Misją Rządowego Centrum Legislacji jest dbanie o spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego

Do zasadniczych zadań Rządowego Centrum Legislacji należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Opracowujemy rządowe projekty aktów prawnych na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów. Uczestniczymy również w pracach legislacyjnych inicjowanych przez inne uprawnione podmioty. Działania w takim przypadku podejmujemy niejednokrotnie już na etapie powstawania projektu aktu prawnego, zawsze natomiast na kolejnych etapach procesu legislacyjnego, takich jak uzgodnienia międzyresortowe, komisje prawnicze, aż do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Współpracujemy z organami pomocniczymi Rady Ministrów – Komitetem Stałym Rady Ministrów, Komitetem do Spraw Europejskich oraz Radą Legislacyjną, a także z urzędami obsługującymi organy administracji rządowej i innymi podmiotami, na których spoczywa obowiązek wydawania powszechnie obowiązujących norm prawa.

Udostępnienie Dziennika Ustaw RP i Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski” wydawanych na uchodźstwie

W dniu 4 października 2017 r. na stronach www dziennik ustaw na uchodzstwie i monitor polski na uchodzstwie udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypos- politej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939-1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego przez władze polskie w powstańczej Warszawie w 1944 r., a także Dziennik Urzędowy Rzeczy- pospolitej Polskiej „Monitor Polski" wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939-1940.