Biuro Administracyjne

D

Sekretariat:
e-mail: sekretariatba@rcl.gov.pl
tel:   +48 22 694-75-76
fax: +48 22 694-68-75

Dyrektor Biura:
Wiesław Zarzecki

Wicedyrektor Biura:
Tomasz Raszczepkin

Naczelnik Wydziału Informatyki:
Bartosz Brodowski

 

W ramach Biura Administracyjnego funkcjonują:

 1. Wydział Administrowania;
 2. Wydział Informatyki;
 3. Wydział Kancelaryjny;
 4. Wieloosobowe Stanowisko do spraw Kadr.

1. Wydział Administrowania realizuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Centrum, w szczególności:

 • planowania i dokonywania zakupów rzeczowych na potrzeby Centrum;
 • administrowania pomieszczeniami Centrum;
 • prowadzenia spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
 • zapewnienia obsługi Centrum w zakresie przewozu osób i korespondencji oraz składników mienia;
 • prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum;
 • przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • sprawozdawczości z realizowanych zamówień publicznych;
 • organizacji szkoleń, w tym aplikacji legislacyjnej.

2. Wydział Informatyki realizuje zadania w zakresie:

 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych Centrum i ich utrzymywania;
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisów internetowych Centrum i ich utrzymywania.

3. Wydział Kancelaryjny realizuje zadania w zakresie obsługi kancelaryjno-sekretarskiej oraz prowadzenia archiwum Centrum, w szczególności:

 • rejestrowania, obiegu, przekazywania i przechowywania spraw przychodzących i wychodzących z Centrum;
 • obsługiwania sekretariatów Prezesa Centrum, wiceprezesów i dyrektorów komórek organizacyjnych;
 • przedkładania akt na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Prezesowi Centrum i wiceprezesom;
 • prowadzenia archiwum Centrum.

4. Wieloosobowe Stanowisko do spraw Kadr realizuje zadania w zakresie spraw pracowniczych pracowników Centrum, w szczególności prowadzenia:

 • spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy, w tym prowadzenia akt osobowych pracowników Centrum;
 • spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników Centrum i ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • ewidencji czasu pracy;
 • sprawozdawczości kadrowej;
 • spraw socjalnych;
 • spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich.

5. Biuro Administracyjne wykonuje także inne zadania zlecone przez Prezesa Centrum.