Biuro Finansowe

Sekretariat:
e-mail: sekretariatbf@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-60-46
fax: +48 22 694-70-67

Dyrektor, Główny Księgowy:
Justyna Lonca

Wicedyrektor, Zastępca Głównego Księgowego:
Jolanta Wenus

 

Biuro Finansowe realizuje zadania w zakresie:

 • opracowywania projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz projektu budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;
 • opracowywania planu dochodów i wydatków oraz harmonogramu realizacji budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;
 • prowadzenia rachunkowości Centrum;
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych w zakresie wykonania budżetu, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • przekazywania dochodów budżetowych na rachunki budżetu państwa;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń pracowników Centrum i osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, obciążających wydatki budżetowe, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • pobierania i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy;
 • prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków w używaniu i inwentaryzacji;
 • gospodarowania środkami trwałymi;
 • inne zadania zlecone przez Prezesa Centrum.