1.1.3. Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z Regulaminem, przeprowadzenie oceny wpływu jest obligatoryjne w przypadku opracowania projektów aktów normatywnych, tj. ustaw, aktów normatywnych Rady Ministrów, rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów lub ministrów, zarządzeń Prezesa Rady Ministrów, ale również projektu założeń projektu ustawy.
Wyjątek stanowi ustawa budżetowa, dla której przyjęty jest odrębny tryb jej zgłaszania i uchwalania.
Niniejszy dokument nie określa zasad wykonywania innych (pozalegislacyjnych) obowiązkowych ocen wstępnych, na przykład w ramach rządowych prac programowych (np. oceny ex ante projektów strategii rozwoju i programów rozwoju) czy wynikających z regulacji UE (np. w zakresie polityki spójności czy oceny oddziaływania na środowisko). Nie stoi to jednak na przeszkodzie wykorzystaniu w miarę potrzeby niektórych elementów tego przewodnika do wspomnianych analiz, jak również przy opiniowaniu bądź konsultacjach innych niż publiczne.