1.2. Ocena Wpływu – definicje i miejsce w procesie legislacyjnym

Prawidłowo funkcjonujący system oceny wpływu, dzięki analitycznemu przedstawieniu prognozowanych skutków podejmowanych działań, pozwala na identyfikację najważniejszych szans i ryzyk, jakie niesie ze sobą nowa regulacja. Ocena ta rozpoczyna się na odpowiednio wczesnym etapie prac w oparciu o rzetelne badania, dostarczające danych analitycznych (polityka oparta na dowodach), wspomaga podejmowanie właściwych decyzji legislacyjnych i pozalegislacyjnych, zapobiegając wprowadzaniu kosztownych lub niekorzystnych regulacji.