3.1. SŁOWNICZEK

Biuletyn Informacji Publicznej – BIP
system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej

Cel regulacji
Określenie stanu do którego dąży dany akt prawny, osiągnięcie celu powinno być jednoznaczne z rozwiązaniem istniejącego wcześniej problemu. Cel regulacji powinien być określony np. zgodnie z zasadą SMART.

Czynność administracyjna
Obowiązkowa czynność wykonywana przez podmiot dzięki czemu pozostaje on w zgodzie z przepisami prawa. Przykładem czynności administracyjnej jest wykonywanie obowiązku informacyjnego.

Goldplating
Wdrażanie aktu prawnego UE (rzadziej umowy międzynarodowej) przy jednoczesnym zaostrzeniu jej rygorów ponad niezbędne minimum. Przykładem goldplatingu jest żądanie w polskiej ustawie sprawozdań kwartalnych, podczas gdy w dyrektywie zapisano wymóg rocznego sprawozdania. Goldplating nie spowoduje zarzutu niewdrożenia dyrektywy, jednak jego zastosowanie powinno podlegać zaostrzonej analizie skutków.

Komitet ds. Europejskich – KSE
komitet służący współpracy członków Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Konkurencyjność
zdolność do długookresowego, efektywnego wzrostu (w tym znaczeniu wzrostu gospodarczego); nie powinna być mylona z konkurencją, czyli współzawodnictwem.

Konsultacje Publiczne
Powszechne, otwarte konsultacje z partnerami społecznymi, którzy mogą być zainteresowani konkretnym kształtem projektowanego rozwiązania.

Konsultacje Społeczne
Konsultacje z partnerami społecznymi, których obowiązek przeprowadzenia wynika z obowiązujących aktów prawnych.

Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości)
Potencjalne możliwości utracone w skutek podjęcia decyzji (rozwiązania). W praktyce każda decyzja związana jest z korzyściami płynącymi z podjętego wyboru, ale także z kosztami tego wyboru.

Koszt dostosowawczy
Koszt wynikający z konieczności zmiany dotychczas stosowanych rozwiązań (np. technologii) i podjęcia określonych działań (np. zakup i modernizacja sprzętu). W przeciwieństwie do obciążeń administracyjnych koszty dostosowawcze są zazwyczaj ponoszone jednorazowo.

Koszt ekonomiczny
Wartość wszystkich zasobów (czynników) użytych do produkcji. Koszty ekonomiczne odzwierciedlają wartość wszystkich zasobów użytych do produkcji (nawet tych nie mających odzwierciedlenia w cenie, czy faktycznych przepływach finansowych). Koszt ekonomiczny to suma kosztu księgowego i kosztu alternatywnego (kosztów utraconych korzyści które nie są traktowane jako wydatki firmy).

Koszt pozyskania informacji
Koszt ponoszony przez podmiot w celu zdobycia informacji. W niniejszym dokumencie istotny jest koszt pozyskania informacji o nowym stanie prawnym i o wymogach niezbędnych do pozostania w zgodzie z prawem. Może on obejmować np. prenumeratę prasy fachowej, korzystanie z firm doradczych, w tym obsługi prawnej.

Koszty/korzyści bezpośrednie
Koszty i korzyści, które są ponoszone przez podmioty dotknięte daną regulacją w wyniku jej wprowadzenia.

Koszty/korzyści pośrednie
Koszty i korzyści, które są ponoszone przez podmioty, które nie są bezpośrednimi adresatami aktu prawnego.

Miernik
parametr określający osiągnięcie celu, miernikiem może być wartość osiągana przez wybrany wskaźnik.

Model Kosztu Standardowego (MKS)
MKS jest stosunkowo prostym, spójnym i praktycznym narzędziem do szacowania kosztów administracyjnych nałożonych przez prawo na przedsiębiorców w różnych sektorach i obszarach działalności. Model przewiduje podział aktów prawnych na określoną liczbę elementów, które mogą zostać zmierzone. Jednocześnie model nie odnosi się do celów regulacji i nie służy do oceny zasadności określonych rozwiązań, ale służy do zmierzenia kosztów niezbędnych działań przedsiębiorcy podjętych w celu wypełnienia zobowiązań informacyjnych z tej regulacji wynikających.

Obowiązek informacyjny
Obowiązek dostarczania lub przechowywania informacji na temat działań i postępowania dotkniętych obowiązkiem podmiotów. Koszty ponoszone przez podmioty w związku z wypełnianiem obowiązków informacyjnych wynikających z regulacji prawnych nałożonych przez Państwo stanowią obciążenia administracyjne. Mogą one dotyczyć zarówno przedsiębiorców, obywateli jak i administrację.
Do oszacowania wielkości obciążeń administracyjnych wykorzystuje się tzw. Model Kosztu Standardowego.

Ocena funkcjonowania ustawy (OSR ex-post)
Dokument sporządzany w ramach OW prezentujący w uporządkowany sposób wiedzę na temat dotychczasowego funkcjonowania aktu prawnego (m.in. wskazuje, czy zostały osiągnięte określone w OSR cele aktu prawnego). W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości wymagających interwencji władz publicznych dokument ten powinien stanowić podstawę TR.

Ocena skutków regulacji (OSR)
Dokument sporządzany w ramach OW będący rozwinięciem, uszczegółowieniem i aktualizacją TR. Towarzyszy projektowi aktu prawnego.

Ocena wpływu (OW)
Proces analityczny wspomagający podejmowanie decyzji w zakresie rozwiązań regulacyjnych poprzez dostarczenie możliwie pełnej informacji na temat wariantów rozwiązań konkretnego problemu oraz potencjalnych skutków (kosztów i korzyści) ich wprowadzenia.

Pre-konsultacje
konsultacje przeprowadzane przed wpisem do właściwego wykazu prac Rady Ministrów (legislacyjnych lub programowych).

Raport z konsultacji
Dokument wskazany w §51 uchwały Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów, który sporządza się po przeprowadzeniu opiniowania, zasięgania opinii i konsultacji publicznych.

Ryzyko
Możliwa do wystąpienia sytuacja, która może spowodować nieosiągnięcie zamierzonych celów w zakładanym terminie.

Rządowy Proces Legislacyjny – RPL
system elektroniczny, który przedstawia prace Rządu w zakresie tworzonego prawa. System został uruchomiony z dniem 1 lutego 2011 r. i od tego momentu gromadzi w jednym miejscu wszystkie, dotychczas rozproszone, informacje dotyczące rządowego procesu legislacyjnego.

Test regulacyjny (TR)
Dokument sporządzany w ramach OW prezentujący wyniki dotychczasowych analiz. Towarzyszy założeniom projektów ustaw, a jego wstępna wersja jest przedkładana już na etapie zgłaszania projektu do wykazu prac rządu.

Zasada SMART
zasada prawidłowego określania celów każdego działania; tak zdefiniowany cel winien być:

  • konkretny (specific): cel konkretny i precyzyjny, nie może być określony w sposób, który pozwalałby na różną interpretację.
  • mierzalny (measurable): cel zdefiniowany jako stan przyszły, pozwalający się zmierzyć, tak by można było zweryfikować czy cel został osiągnięty (tak opisany cel może być przedstawiony za pomocą miar lub za pomocą opisu połączonego z liczbową oceną jego realizacji).
  • akceptowalny (accepted): jeśli cel i działania związane z jego osiągnięciem wiążą się z wpływaniem na zachowania ludzi to muszą one być zaakceptowane, odpowiednio zrozumiane i zinterpretowane przez wszystkich, którzy uczestniczą w realizacji tego celu.
  • realistyczny (realistic): cel ambitny tzn. ma wykraczać poza obecne osiągnięcia, ale równocześnie ma być możliwy do osiągnięcia.
  • określony w czasie (time-dependent): należy jasno określić termin realizacji celu głównego i celów pośrednich.