Departament Prawa Administracyjnego

Sekretariat:
e-mail: sekretariatdpa@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-75-84
fax: +48 22 694-74-56

Dyrektor: 
Stanisław Małecki

Wicedyrektorzy:
Grażyna Scholz
Agnieszka Niewiarowska

Departament Prawa Administracyjnego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

1. działami administracji rządowej:

 • administracja publiczna, z wyjątkiem spraw dotyczących ustroju i organizacji pracy Rady Ministrów oraz organizacji działów administracji rządowej,
 • kultura fizyczna,
 • obrona narodowa,
 • sprawiedliwość,
 • sprawy wewnętrzne,
 • turystyka,
 • wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
 • sprawy zagraniczne,
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;
2. administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
 • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencję Wywiadu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbę Wywiadu Wojskowego;

3. właściwością:

 • Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Stanu;

4. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej, wymienionych w pkt 1.