Departament Prawa Gospodarczego

Sekretariat:
e-mail: sekretariatdpg@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-75-26
fax: +48 22 694-68-18

Dyrektor:
Monika Salamończyk

Wicedyrektorzy:
Anna Mróz
Krzysztof Olszak

 

Departament Prawa Gospodarczego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:
1. działami administracji rządowej:

 • budżet,
 • energia,
 • finanse publiczne,
 • gospodarka,
 • gospodarka morska,
 • instytucje finansowe,
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 • nauka,
 • oświata i wychowanie,
 • Skarb Państwa,
 • szkolnictwo wyższe,
 • zdrowie,
 • żegluga śródlądowa,
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;

2. administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:

 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

3. właściwością:

 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 • Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Polskiej Akademii Nauk;

4. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej, wymienionych w pkt 1.