Jednolite nazwy plików

Nazwa pliku, zawierającego akt prawny lub jego projekt, składa się z następujących części (bloków logicznych) rozdzielonymi znakami podkreślenia(_):

1) skrót rodzaju aktu:

a) UST – ustawa,
b) ZUST – założenia do ustawy,
c) ROZP – rozporządzenie,
d) ZARZ – zarządzenie,
e) UCH – uchwała,
f) KOM – komunikat,
g) OGŁ – ogłoszenie,
h) OBW – obwieszczenie,
i) I – inny;

2) skrót nazwy organu wydającego akt1), np.:

a) PREZ – Prezydent RP,
b) RM – Rada Ministrów,
c) PRM – Prezes Rady Ministrów,
d) skrót nazwy ministra, np. MSW – Minister Spraw Wewnętrznych;

3) opcjonalnie skrót „zm” jeśli nazwa dotyczy aktu zmieniającego inny akt;

4) skrótowe oznaczenie przedmiotu aktu – do 20 znaków;

5) data skierowania aktu do uzgodnień2) – 8 znaków w postaci rrrrmmdd;

6) symbol określający etap prac wg następujących zasad:

a) UZG – projekt do uzgodnień,
b) KRMC – projekt na Komitet RM do Spraw Cyfryzacji,
c) SKRM – projekt na Stały Komitet Rady Ministrów,
d) KSE – projekt na Komitet do Spraw Europejskich,
e) KP – projekt na Komisję Prawniczą,
f) RM – projekt na Radę Ministrów,
g) OST – wersja ostateczna, do podpisu.

Jeżeli na danym etapie projekt występuje w więcej niż jednej wersji, oznaczenie wersji projektu zaczyna się od skrótu „v” z numerem wersji3).

Punkty od 1 do 5 jednoznacznie identyfikują akt prawny na wszystkich etapach jego istnienia, tak jak numer sprawy w systemie kancelaryjnym. Data skierowania aktu do pierwszych uzgodnień (pkt 5) jednoznacznie odróżnia dany akt od innych o tej samej nazwie. Jeśli na przykład jednocześnie trwają prace nad kilkoma nowelizacjami tej samej ustawy, to będą one odróżnialne dzięki tej dacie.

W razie konieczności dodania dodatkowego lokalnego wyróżnika (np. znaku sprawy w systemie kancelaryjnym) należy dopisać go po nazwie i oddzielić znakiem podkreślenia. Wyróżnik ten nie może występować w nazwach plików przekazywanych do innych instytucji.

_________________________
1) Nie dotyczy ustaw i założeń do ustaw; jeśli akt jest wydawany przez kilka organów, to podaje się skrót nazwy pierwszego z tych organów.
2) W przypadku aktów niekierowanych do uzgodnień (komunikaty, ogłoszenia itp.) – data sporządzenia aktu.
3) Przykładowo: „UZG”oznacza pierwszą wersję projektu skierowanego do uzgodnień, „UZG_v2” – drugą wersję projektu skierowaną do uzgodnień, „OST” akt przekazany do podpisu ministra i akt podpisany przez ministra.

Przykłady zastosowania jednolitej nazwy plików:

przykład jednolitej nazwy pliku

rozwinięcie

ZUST_zm_obr instrum fin_20121106_UZG_v2

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami, druga wersja projektu skierowana do uzgodnień

UST_cudzoziem_20121019_UZG

Projekt ustawy o cudzoziemcach, pierwsza wersja projektu skierowana do uzgodnień

UST_zm_skład na ubezp zdr roln_20120918_RM

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., pierwsza wersja projektu skierowana na Radę Ministrów

UST_zm_Prawo adwokat_20120417_SKRM

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw, pierwsza wersja projektu skierowana na stały komitet Rady Ministrów

ROZP_RM_zm_autostr płatnych_20120516_OST

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych, wersja ostateczna skierowana do podpisu PRM i akt podpisany przez PRM

ZARZ_PRM_zm_nadanie statutu AW_20121001_UZG_v3

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu, trzecia wersja projektu skierowana do uzgodnień