1.1.1. Podmioty uprawnione

Podmiotami uprawnionymi do opracowania projektu założeń projektu ustawy są:

 1. członkowie Rady Ministrów (każdy w zakresie swojej właściwości)
  Zakres działania (właściwości) poszczególnych ministrów został określony przez Prezesa Rady Ministrów w drodze tzw. rozporządzeń atrybucyjnych wydawanych na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2013 r. poz. 392). W rozporządzeniach tych Prezes Rady Ministrów przypisał ministrom kierowanie poszczególnymi działami administracji rządowej, które wymienione zostały w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743 i 984). Ministrowie Ci zwani są potocznie ministrami resortowymi lub ministrami działowymi[1],
 2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 3. inny podmiot, jeżeli został on upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów
  Podmiotem upoważnionym do opracowania projektu założeń może być każdy podmiot podległy Prezesowi Rady Ministrów. Podmiot ten może zostać upoważniony do opracowania projektu założeń w zakresie i przedmiocie wskazanym przez Prezesa Rady Ministrów. Z uwagi na fakt, iż Prezes Rady Ministrów dysponuje swobodą w zakresie wskazania podmiotu upoważnionego do opracowania konkretnego projektu zaznaczenia wymaga, że stworzenie katalogu wyczerpującego w tym zakresie nie jest możliwie. Tym samym jedynie jako przykład można wskazać, że podmiotem upoważnionym przez Prezesa Rady Ministrów do opracowania projektu założeń, a następnie jego przedłożenia pod obrady Rady Ministrów może być Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie zaznaczenia wymaga, że upoważnienie to nie zawsze musi mieć formę pisemną, w szczególności jeżeli istnieje pilna konieczność opracowania projektu założeń,
 4. inny podmiot, jeżeli upoważnienie to wynika z odrębnych przepisów prawa
  Upoważnienie podmiotu do opracowania projektu założeń projektu ustawy może wynikać również z przepisów odrębnych. Zaznaczenia jednak wymaga, że podmioty te posiadają prawo do opracowania projektu założeń projektu ustawy w ściśle określonym przez akt normatywny zakresie, np. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych dysponuje prawem opracowywania projektu, ale tylko w  zakresie tematyki, która dotyczy zamówień publicznych. Katalog podmiotów, które posiadają upoważnienie do opracowania projektu został określony w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania,
 5. centralny organ administracji rządowej podległy lub nadzorowany przez ministra
  Podmiotem uprawnionym do opracowania projektu założeń projektu ustawy może być również centralny organ administracji rządowej podległy lub nadzorowany przez ministra, jeżeli otrzymał on od niego upoważnienie do opracowania projektu założeń projektu ustawy, np. Prezes Głównego Urzędu Miar, jeżeli otrzymał upoważnienie od Ministra Gospodarki, czy Główny Inspektor Sanitarny, który otrzymał upoważnienie od Ministra Zdrowia. Wykaz organów podległych lub nadzorowanych przez ministra określają załączniki do rozporządzeń atrybucyjnych, które wydane zostały na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów minister właściwy działowo może upoważnić centralny organ administracji rządowej wyłącznie do opracowania projektu założeń lub do prowadzenia jego procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania. Tym samym upoważnieniem tym nie można przyznać prawa centralnemu organowi administracji rządowej do wniesienia projektu założeń projektu ustawy do rozpatrzenia przez właściwe komitety, Stały Komitet Rady Ministrów czy też Radę Ministrów. Do prowadzenia tych etapów procesu legislacyjnego upoważniony jest właściwy minister (§ 20 ust. 2 Regulaminu).

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że Regulamin pracy Rady Ministrów, nie określa wymaganej formy upoważnienia dla centralnego organu administracji rządowej, z reguły jednak przyjmowana jest forma pisemna, która może mieć następującą postać:

WZÓR UPOWAŻNIENIA

Na podstawie § 20 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) upoważniam ……………… ………………… ……………………………… …………………………………… do opracowania i prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu założeń projektu ustawy …………………………… ………………………………….

 

[1] Na dzień 1 grudnia 2014 r. działa 17 ministrów działowych, którymi są: Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Edukacji Narodowej, Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Obrony Narodowej, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Skarbu Państwa, Minister Sportu i Turystyki, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sprawiedliwo- ści, Minister Środowiska, Minister Zdrowia.