1.1.3. Czynności poprzedzające opracowanie projektu

1. Sporządzenie testu regulacyjnego
Przed rozpoczęciem prac nad projektem założeń podmiot uprawniony do jego opracowania dokonuje oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych w związku z wejściem w życie proponowanych rozwiązań. Ocena ta dokonywana jest w oparciu o wytyczne ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy. Zakres dokonywania oceny powinien być ustalany w zależności od rodzaju dokumentu oraz przedmiotu i zasięgu oddziaływania projektowanych regulacji. W chwili obecnej Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR) dostępne są na stronie Ministra Gospodarki w zakładce Prawo dla przedsiębiorcy. Powyższy dokument zawiera informacje jak krok po kroku stworzyć rzetelną ocenę skutków regulacji projektowanych rozwiązań. Warto podkreślić, że sporządzana ocena skutków społeczno-gospodarczych stanowi pomocny instrument przy podejmowaniu decyzji o zasadności podjęcia prac legislacyjnych i o kierunku tych prac.

Następnie podmiot uprawniony do opracowania projektu założeń wykorzystując wcześniej dokonaną ocenę skutków, o której mowa powyższej, sporządza test regulacyjny. Odpowiedni formularz przeznaczony do sporządzania testu regulacyjnego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zakładce Ocena wpływu. Do formularza zostały dołączone objaś- nienia, które ułatwiają wypełnianie poszczególnych pól. Jednocześ- nie podkreślenia wymaga, że jeżeli jednym projektem dokonuje się zmian większej ilości ustaw, to sporządzany test regulacyjny powinien odnosić się do tej ustawy, w której wprowadzone zostaną zasadnicze zmiany. W takim przypadku można zrezygnować z opisywania w teście regulacyjnym zmian dokonywanych w innych ustawach, które mają jedynie charakter wynikowy w stosunku do podlegającej nowelizacji ustawy głównej.

W teście regulacyjnym organ uprawniony powinien wskazać, w szczególności informacje dotyczące:

  • zidentyfikowanie rozwiązywanego problemu,
  • określenie celu i istoty planowanej interwencji,
  • konsultacji przeprowadzonych przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu, a także o zakresie konsultacji publicznych i opiniowania projektu, w tym o obowiązku zasięgnięcia opinii określonych podmiotów wynikającym z przepisów odrębnych,
  • wstępnej analizy ekonomicznej, finansowej i społecznej, w tym oszacowanie obciążeń regulacyjnych,
  • porównania z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach.
Uwaga:
W przypadku gdy projekt założeń nie będzie przedstawiany do konsultacji publicznych w teście regulacyjnym organ opracowują- cy projekt założeń jest obowiązany wskazać przyczyny rezygnacji z konsultacji publicznych (§ 102 ust. 2 Regulaminu).

2. Wniosek o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
Po sporządzeniu testu regulacyjnego organ wnioskuje o wprowadzenie projektu założeń do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Wniosek o wprowadzenie projektu założeń do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów należy składać na formularzu, którego wzór dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przekazując wniosek dotyczący umieszczenia projektu w wykazie prac legislacyjnych należy pamiętać, aby dołączyć do niego opracowany wcześniej test regulacyjny.
Wniosek o wpisanie projektu założeń do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wraz w opracowanym w powyższy sposób testem regulacyjnym należy składać do Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.
Dalsze prace legislacyjne uzależnione są od wpisania projektu założeń do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów (nadanie mu właściwego numeru). Tym samym brak projektu założeń w tym wykazie uniemożliwia przystąpienie do opracowania tekstu projektu założeń. Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów.