1.1.4. Opracowanie projektu

Opracowując tekst projektu założeń projektu ustawy organ uprawniony powinien zwięźle:

  1. przedstawić cel projektowanej ustawy,
  2. istotę proponowanych rozwiązań,
  3. zakres przewidywanej regulacji,
  4. zasadnicze kwestie wymagające uregulowania, w tym zniesienie dotychczasowych lub powołanie nowych organów lub instytucji.

W projekcie założeń należy dodatkowo zamieścić oświadczenie organu wnioskującego, co do zgodności projektowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej oraz ocenę organu wnioskującego, czy projekt ustawy opracowany na podstawie założeń będzie podlegał notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Odrębną część projektu założeń projektu ustawy stanowi sporzą- dzony wcześniej test regulacyjny.

Podkreślenia wymaga, że przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów nie wykluczają możliwości sporządzenia uzasadnienia do projektu dokumentu rządowego innego niż akt normatywny czyli do projektu założeń projektu ustawy, z tym że akurat w przypadku tego dokumentu jest to zbędne, gdyż treść założeń stanowi już swojego rodzaju uzasadnienie dla wprowadzanych zmian (§ 27 ust. 2 Regulaminu).