5.1.6. Podsumowanie etapu (tabela)

 

 

wykonanie

następujących czynności

 

część opracowania

 

tak

 

nie

1.

czy złożono wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów

III.

 

 

2.

czy projekt został:

 

opracowany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi

IV. pkt 1

 

 

opracowany zgodnie z zasadami techniki prawodawczej

IV. pkt 1

 

 

opracowany w szablonie projektu aktu prawnego

IV. pkt 1

 

 

opatrzony sformułowaniem

„za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym”

VI. pkt 1

 

 

podpisany przez kierownika właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej

VI. pkt 2

 

 

3.

czy uzasadnienie:

spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 27 ust. 3 pkt 1 – 3 Regulaminu

IV. pkt 2 lit. a

 

 

zawiera oświadczenie co do zgodności projektu z prawem UE

IV. pkt 2 lit. a

 

 

zawiera ocenę, czy projekt podlega notyfikacji

IV. pkt 2 lit. a

 

 

zawiera informację o przedstawieniu projektu właściwym organom i instytucjom UE

IV. pkt 2 lit. a

 

 

4.

czy OSR została sporządzona na formularzu

IV. pkt 2 lit. b

 

 

5.

czy do projektu dołączono:

tabelę zgodności

V. pkt 1

 

 

wyjaśnienie określające przyczyny wejścia w życie projektu lub niektórych jego przepisów w danym terminie oraz zawierające informacje czy proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia uwzględnia wymogi w zakresie terminów wdrażania dyrektywy lub dyrektyw

V. pkt 2