5.2.1. Charakterystyka etapu

Etap ten składa się z trzech odrębnych procesów, tj. uzgadniania, konsultacji publicznych i opiniowania, przy czym Regulamin pracy Rady Ministrów nie określa kolejności ich przeprowadzania, pozostawiając to do wyłącznej decyzji organu wnioskującego, który może zdecydować również o ich łącznym procedowaniu. Jednocześnie zauważenia wymaga, że w przypadku, gdy w wyniku któregoś z tych procesów projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ulegnie zasadniczym zmianom, wówczas organ wnioskujący ma możliwość powtórzenia tych procesów (wszystkich lub tylko niektórych). Powyższa sytuacja będzie miała miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy projekt rozporządzenia ulegnie znacznym zmianom w wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych w ramach innego procesu.

Wyodrębnienie w ramach etapu kliku procesów miało na celu zaznaczenie odrębności właściwych dla każdego z nich.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że z uwagi na znaczące różnice proces konsultacji publicznych nie powinien być utożsamiany z dotychczas funkcjonującymi konsultacjami społecznymi. W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia był przekazywany zarówno podmiotom zainteresowanym z uwagi na przedmiot regulacji, jak również podmiotom, z którymi obowiązek skonsultowania projektu wynikał bezpośrednio z obowiązujących przepisów. Obecny Regulamin pracy Rady Ministrów dokonuje podziału dotychczasowych konsultacji społecznych na 2 procesy wskazując, że w ramach konsultacji publicznych projekt przedstawia się organizacjom społecznym lub innym zainteresowanym podmiotom albo instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu rozporządzenia, zaś w toku opiniowania projekt przekazywany jest organom administracji rządowej lub innym organom i instytucjom państwowym, których zakresu działania projekt dotyczy, oraz tym podmiotom, których prawo opiniowania wynika z przepisów odrębnych.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów może zostać skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania po wpisaniu go do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów.

Wyjątek:
Skierowanie projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania może zostać poprzedzone dokonaniem oceny OSR przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jeżeli wystąpi o to Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy. Wówczas organ wnioskujący, w celu dokonania oceny OSR, kieruje projekt rozporządzenia do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który zobowiązany jest do przedstawienia stanowiska w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu projektu. Nieprzedstawienie stanowiska w wymaganym terminie równoznaczne jest z wyrażeniem oceny pozytywnej (§ 32 Regulaminu). W takim przypadku skierowanie projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania nastąpi nie po wpisaniu projektu rozporządzenia do wykazu prac legislacyjnych, ale dopiero po dokonaniu oceny OSR przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Organ wnioskujący kierując projekt rozporządzenia do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania jest zobowiązany:

  1. uwzględnić uwagi dotyczące OSR zgłoszone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo
  2. zająć stanowisko wobec zgłoszonych uwag,
  3. dołączyć do projektu stanowisko Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące OSR albo zamieścić informację (najczęściej w piśmie przewodnim kierującym projekt rozporządzenia do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania albo w uzasadnieniu do projektu) o nieprzedstawieniu przez Szefa KPRM takiego stanowiska w wyznaczonym terminie (§ 33 Regulaminu).