5.2.3. Podmioty którym należy przedstawić projekt w ramach uzgodnień

Projekt rozporządzenia podlega obligatoryjnym uzgodnieniom z członkami Rady Ministrów oraz z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także z Rządowym Centrum Legislacji, ale tylko pod względem prawnym.

Organ wnioskujący przedstawiając projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do uzgodnień, na gruncie nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów, nie jest zobowiązany do przedstawiania odrębnego pisma do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o zaopiniowanie projektu rozporządzenia pod kątem zgodności z przepisami prawa Unii Europejskiej, ani do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o dokonanie oceny OSR, gdyż podmioty te zobowiązane są do wyrażenia tych opinii w ramach przedstawiania stanowiska w procesie uzgodnień.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie jest zobowiązany do wyrażenia opinii w ramach procesu uzgodnień odnośnie OSR w sytuacji, gdy o opinię taką jeszcze przed skierowaniem projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania zwróciła się Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy (§ 42 ust. 1 pkt 1 Regulaminu).

Obligatoryjnie uzgodnienia należy przeprowadzić również w przypadku, gdy na podstawie przepisów odrębnych prawo takie zostało przyznane organom lub podmiotom, których zakresu działania dotyczy projekt (§ 35 ust. 4 Regulaminu).