5.2.4. Podmioty, którym należy przedstawić projekt w ramach konsultacji publicznych

Zasadą jest przeprowadzenie procesu konsultacji publicznych, który to proces jest nakierowany na pozyskanie stanowisk podmiotów spoza sektora organów i instytucji państwowych. Organ wnioskujący przedstawia projekt rozporządzenia do konsultacji publicznych, biorąc pod uwagę treść projektu oraz uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu, jego skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz pilność.

Każdorazowe odstąpienie od tego zalecanego standardu postępowania wymaga uzasadnienia ze strony organu wnioskującego (§ 28 ust. 4 Regulaminu).

W ramach konsultacji publicznych organ wnioskujący przedstawia projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów organizacjom społecznym lub innym zainteresowanym podmiotom albo instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu rozporządzenia.

Przedstawiając projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych organ wnioskujący może skierować pismo wraz z projektem do wybranych podmiotów bądź może skierować jedynie pismo z informacją, iż toczą się prace legislacyjne dotyczące projektu rozporządzenia, który to projekt jest powszechnie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RPL), albo może na swojej stronie internetowej zamieścić informację o toczących się pracach legislacyjnych nad danym projektem wraz ze wzmianką o możliwości zgłaszania uwag przez podmioty zainteresowane.

Podkreślenia również wymaga, że obok opisanych wyżej metod konsultowania organ wnioskujący może przeprowadzić proces konsultacji za pomocą dedykowanych narzędzi elektronicznych. W tym celu został uruchomiony Rządowy portal konsultacji publicznych umożliwiający prowadzenie konsultacji publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (www.konsultacje.gov.pl). Działania te umożliwią uzyskanie opinii jak najszerszego kręgu podmiotów zainteresowanych pracami toczącymi się nad danym projektem.

Organ wnioskujący ustalając zakres konsultacji publicznych kieruje się wytycznymi ustalonymi przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy. W chwili obecnej nie funkcjonują wytyczne, które stanowiłyby odrębny dokument określający wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia konsultacji publicznych. Pewne wskazówki w powyższym zakresie zostały jednak zawarte w Wytycznych do oceny skutków regulacji (OSR), które każdy organ wnioskujący może pobrać ze strony Ministra Gospodarki. Dodatkowo podkreślenia wymaga, że reguły dotyczące przeprowadzania konsultacji zawarte zostały również w dokumencie pt. Siedem zasad konsultacji, który dostępny jest na stronie Ministra Administracji i Cyfryzacji, (https://mac.gov.pl/konsultacje). Przykładowy katalog podmiotów, którym można przedstawić projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych został określony w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania.