5.2.5. Podmioty, którym należy przedstawić projekt w ramach opiniowania

Organ wnioskujący przedstawia projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w ramach procesu opiniowania organom administracji rządowej lub innym organom i instytucjom państwowym, których zakresu działania dotyczy projekt, a także podmiotom, które posiadają prawo opiniowania projektów na podstawie odrębnych przepisów. 

Proces ten (podobnie jak proces uzgodnień) jest obligatoryjny. W ramach procesu opiniowania projekt rozporządzenia należy przedstawić:

 1. Radzie Legislacyjnej
  Jeżeli projekt rozporządzenia reguluje materię o szczególnie istotnych skutkach prawnych, społecznych lub ekonomicznych wówczas autor projektu ma obowiązek przedstawić taki projekt do zaopiniowania Radzie Legislacyjnej działającej przy Prezesie Rady Ministrów. W celu uzyskania opinii organ wnioskujący występuje z wnioskiem o skierowanie projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, który podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie. Niezależnie od powyższego Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów mogą, z własnej inicjatywy, w każdym przypadku skierować projekt rozporządzenia do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną. O skierowaniu projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną informuje się organ wnioskujący. Szczegółowe informacje dotyczące opiniowanych projektów Rady Legislacyjnej dostępne są pod adresem: www.radalegislacyjna.gov.pl
 2. organom administracji rządowej lub innym organom i instytucjom państwowym
  Organ wnioskujący przedstawia projekt rozporządzenia do zaopiniowania przez organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe, których zakresu działania dotyczy projekt. Przykładowy katalog podmiotów, którym należy przedstawić projekt w ramach opiniowania został określony w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.
 3. innym podmiotom
  W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt rozporządzenia jest przedstawiany się do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach. W szczególności jeśli przepisy projektu rozporządzenia dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych (związki zawodowe i organizacje pracodawców) lub innych podmiotów, wówczas upoważniony organ kieruje taki projekt do zaopiniowania przez właściwą komisję wspólną. Przykładowy katalog podmiotów innych niż organy administracji rządowej oraz innych niż organy i instytucje państwowe, którym należy przekazać projekt w  ramach opiniowania określony został w załączniku do niniejszego opracowania.
  W przypadkach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej organ upoważniony w ramach procesu opiniowania projektu rozporządzenia przedstawia go organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, np. obowiązek zasięgnięcia opinii Europejskiego Banku Centralnego wynika z decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446).