5.2.6. Przedstawienie projektu

Projekt rozporządzenia przedstawiany jest przy piśmie przewodnim podmiotom wskazanym w rozdzielniku. Zasadnym jest, aby autor projektu oddzielnie opracował pismo przewodnie kierowane do uzgodnień, pismo przewodnie kierowane do konsultacji publicznych oraz pismo przewodnie kierowane do podmiotów w ramach opiniowania.

W piśmie zazwyczaj wskazuje się następujące informacje:

  1. podstawę prawną skierowania projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych, lub opiniowania,
  2. informację, iż projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów – łącznie z podaniem numeru w wykazie,
  3. informację o stanowisku Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącym OSR w przypadku, o którym mowa w § 33 ust. 2 Regulaminu,
  4. informację o upoważnieniu przez ministra centralnego organu administracji rządowej jemu podległego lub przez niego nadzorowanego, do opracowania projektu rozporządzenia i prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania,
  5. potrzebę opracowania projektu (np. wynikającą z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej, wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego lub dostosowania treści rozporządzenia do przepisu upoważniającego),
  6. termin do zajęcia stanowiska, który powinien uwzględniać przedmiot, zakres i objętość projektu, zakres podmiotów, na które oddziałuje oraz pilność sprawy. Termin ten powinien być wyznaczany indywidualnie dla każdego projektu rozporządzenia, nie może być on jednak krótszy niż 10 dni od udostępnienia projektu.

Wyjątki:

  1. Wyznaczenie krótszego terminu niż 10 dni jest dopuszczalne, jednakże wymaga ono szczegółowego uzasadnienia (§ 133 Regulaminu).

  2. Wyznaczenie terminu innego niż 10 dni do zajęcia stanowiska może wynikać z przepisów odrębnych, np. przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) przewidują 30-dniowy termin na przedstawienie opinii przez organizacje związkowe. 

Jeżeli skutki nieprzedstawienia stanowiska nie wynikają z przepisów odrębnych, autor projektu może zawrzeć w piśmie przewodnim klauzulę, iż nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uzna za uzgodnienie treści projektu lub przedstawienie opinii pozytywnej, a w przypadku konsultacji publicznych – za rezygnację z przedstawienia stanowiska.