Szablon do pobrania

Zgodnie z zaleceniem Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 4 października 2012 r. z początkiem 2013 r. wprowadzono obowiązek stosowania ujednoliconego wzoru formatowania tekstu (szablonu) dla rządowych projektów aktów normatywnych. 
W dniu 24 lipca 2014 roku została przyjęta deklaracja przez szefów Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie stosowania stylów zdefiniowanych w szablonie przy przekazywaniu aktów prawnych między tymi instytucjami.

Celowość wprowadzonego rozwiązania wiąże się z zapewnieniem jednolitej postaci projektów aktów normatywnych przez poszczególne podmioty przy równoczesnym zaoszczędzeniu czasu przeznaczanego na konwersję dokumentów na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego oraz podczas ogłaszania.

Sposób formatowania projektów stosowany w przedmiotowym szablonie został oparty na ustaleniach zespołu roboczego, w którego skład wchodzą przedstawiciele Sejmu, Senatu oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Dodatkowym celem stawianym przed prezentowanym szablonem jest zapewnienie jednoznaczności jednostek redakcyjnych. Stanowi on również wstępny etap prac nad przygotowaniem do ogłoszenia aktów normatywnych w postaci tekstu strukturalnego (XML).
Przedstawiany szablon zawiera zestaw stylów wykorzystywanych do formatowania projektów aktów prawnych oraz makroinstrukcji służących w szczególności automatyzacji stosowania stylów, jak również weryfikacji niektórych nieprawidłowości jakie mogą powstać w strukturze dokumentu.

Makroinstrukcje w szablonach zostały podpisane cyfrowo.

Szablony dla MS Word od wersji 2007:

pobierz: Szablony projektu aktu prawnego, wersja 4.0

W sprawie rozwiązań dedykowanych dla wcześniejszych wersji programu MS Word oraz dla programu OpenOffice informacji udziela p. Jarosław Deminet, tel. 22 694 71 20; e-mail: jdeminet@rcl.gov.pl
_____________________________________________________________________________________________

Szablony dla MS Word 2003:

pobierz: Szablon projektu aktu prawnego, wersja 4.0

pobierz: Szablon projektu tekstu jednolitego, wersja 4.0